Regulamin

Korzystanie z Webilo.eu jest jednoznaczne z akceptacją poniższych warunków.

Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Własność intelektualna

Wszelkie elementy strony serwisu Webilo.eu są chronione prawem autorskim a także innymi obowiązującymi przepisami.
Zawartość strony nie może być kopiowane czy tez przechowywana bez zgody właściciela.
Zdjęcia , teksty , grafika oraz znaki zastrzeżone osób trzecich nalezą do ich prawomocnych właścicieli i są stosowane w odniesieniu wyłącznie do nich.
Jako iż Webilo.eu oferuje jedynie usługę przeszukiwania nie ma informacji na temat treści zabronionych w witrynach przeszukiwanych , niemniej jednak dokłada starań by treści takie nie były wyświetlane.

§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin jest skonstruowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).
Regulamin udostępniany jest na stronie webilo.eu pod linkiem http://webilo.eu/PL/Regulamin nieodpłatnie co umożliwia zapoznanie się z jego treścią przed skorzystaniem z Serwisu.
Zezwala się na utrwalenie Regulaminu Serwisu przez Użytkownika poprzez wykorzystanie dowolnego nośnika informacji.
Serwis internetowy dostępny jest pod adresami webilo.eu wraz z uwzględnieniem sub-domen.
Kontakt z administracją serwisu odbywa się poprzez Panel Administracyjny narzędzia (Użytkownik Posiadający Konto w Serwisie) lub poprzez email na adres admin@webilo.eu
Korzystanie z jakichkolwiek elementów Serwisu możliwe jest tylko pod warunkiem pełnej akceptacji wszystkich zapisów Regulaminu, Użytkownik oraz Użytkownik Posiadający Konto w Serwisie korzystając z Serwisu ma tego świadomość.
W skład Regulaminu wchodzi także polityka prywatności oraz informacja o plikach cookies.
Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, uprawnienia Użytkownika, w tym rozpatrywania reklamacji.
Serwis udostępnia Użytkownikom następujące Narzędzia:
Galeria zdjęć, Edytor zdjęć.

§ 2 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

Do korzystania z Serwisu wymagane są:
-Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet.
-Włączona obsługa Cookies oraz JavaScript.
-Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
Usługodawca nie świadczy usług związanych ze szkoleniem Użytkownika oraz Użytkownika Posiadającego Konto w Serwisie z zasad obsługi Serwisu.
Korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus, Flashblock lub podobnego może wpłynąć na nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu.

§ 3 Informacja handlowa i Komunikaty

Użytkownik oraz Użytkownik Posiadający Konto w Serwisie zgadza się na prezentowanie treści reklamowych pochodzących od Usługodawcy bądź od podmiotów, którym Usługodawca udostępnia zasoby systemu teleinformatycznego.
Użytkownik Posiadający Konto w Serwisie zgadza się na otrzymywanie informacji handlowej lub materiałów marketingowych oraz Komunikatów poprzez Panel Administracyjny.
Usługodawca udostępnia zasoby systemu teleinformatycznego Serwisu w celu zamieszczania przez inne podmioty treści reklamowych.
Treści udostępniane przez Usługodawcę lub podmioty, którym usługodawca udostępnia system teleinformatyczny nie muszą być związane z charakterem udostępnianych Narzędzi.
Wpływy związane z udostępnianiem systemu teleinformatycznego w celu udostępniania treści reklamowych przysługują wyłącznie Usługodawcy i są przedmiotem umowy między Usługodawcą a podmiotem zamieszczającym treści.
Usługodawca może kontaktować się z Użytkownikiem oraz z Użytkownikiem Posiadającym Konto w Serwisie w celu wyegzekwowania przepisów prawa ,Regulaminu lub w celu przekazania Komunikatu.

§ 4 Dane Użytkowników i polityka prywatności

Podczas rejestracji w Serwisie od Użytkownika wymagane jest podanie następujących danych: login,hasło.
Login nie musi być adresem email, nie jest w żaden sposób weryfikowany co do zgodności ze schematem adresów email.
Login nie jest traktowany jako adres email, komunikacja między Użytkownikiem Posiadającym Konto w Serwisie prowadzona jest poprzez Panel Administracyjny i posiadanie oraz podanie adresu email nie jest wymagane.
Serwis przechowuje tylko dane konieczne do udostępniania usług związanych z działaniem Serwisu, nie tworzy baz danych użytkowników i nie udostępnia tych danych podmiotom trzecim. Powyższe dane są zapisywane w systemie teleinformatycznym i przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Usługodawcę. Dane wprowadzane przez Użytkowników są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich do nich z wyjątkiem organów państwowych w sposób i w sytuacjach określonych odrębnymi przepisami. Podanie danych jest dobrowolne lecz wymagane w celu świadczenia usług przez Usługodawcę.
Użytkownik ma prawo do zmiany podanych danych oraz do rezygnacji z ich przechowywania co jest równoznaczne z zaprzestaniem korzystania z Serwisu. Zakres stosowania technologii Cookies określony jest w sekcji Cookies pod adresem http://webilo.eu/PL/PolitykaPrywatnosci Serwis wykorzystuje szyfrowanie danych w miejscach gdzie jest to możliwe i nie zakłóci kompatybilności i samego działania Serwisu.

§ 5 Galerie Zdjęć

Narzędzie "Galerie Zdjęć" pozwala Użytkownikowi oraz Użytkownikowi Posiadającemu Konto w Serwisie na :
-Utrzymywanie treści na stronach Usługodawcy poprzez wgranie ich do systemu teleinformatycznego Usługodawcy w celu udostępnienia z tegoz systemu za pośrednictwem sieci teleinformatycznej. Poprzez treści rozumie się utrwalone obrazy w formie elektronicznej w formatach obsługiwanych przez serwis (.jpg,.jpeg,.png,.tiff,.bmp)
-Generowanie kodu HTML w celu umieszczenia na innych stronach galerii zdjęć hostowanych przez Usługodawcę.
-Udostępnianie zdjęć bezpośrednio z serwisu teleinformatycznego Usługodawcy w formie galerii dostępnej pod unikatowym linkiem.
Użytkownik Posiadający Konto w Serwisie ma dodatkową możliwość :
-Edycji,usunięcia oraz podmiany zdjęcia w galerii.
-Zarządzania galeriami.
-Zarządzania pojedyńczymi plikami.
-Dodanie znaku wodnego do zdjęć wgrywanych bezpośrednio do Galerii Zdjęć. Maksymalna wielkość pliku wgrywanego do galerii nie może przekraczać 5000kB, zdjęcia są automatycznie przetwarzane by zmniejszyć ich rozmiar.
Do zdjęcia dodawany jest znak wodny z informacją na temat Usługodawcy świadczącego utrzymywanie treści.
Linkowanie do pełnowymiarowych zdjęć jest niedozwolone i Usługodawca ma prawo do obrony przed takimi działaniami ze strony Użytkowników gdyż jest to uważane za złamanie regulaminu.
Za galerie nieaktywne uważa się galerie, które w ciągu ostatnich 2 miesięcy nie zostały odwiedzone przez co najmniej jednego Użytkownika.
Przez odwiedzenie galerii rozumie się wyświetlenie zdjęcia galerii lub odwiedzenie galerii bezpośrednio w Serwisie.
Galerie nieaktywne są usuwane z systemu , wraz ze zdjęciami które wchodzą w jej zawartość.
Za treść zdjęć wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
Po usunięciu galerii zdjęcia z usuniętych galerii mogą być dostępne w sieci Internet przez jakiś czas - wynika to ze względów technicznych jak i samej zasady działania sieci internet.

§ 6 Zasady zamieszczania treści przy użyciu Narzędzi, odpowiedzialność Użytkownika oraz Użytkownika Posiadającego Konto w Serwisie, treści bezprawne, odpowiedzialność Usługodawcy.

Użytkownik oraz Użytkownik Posiadający Konto w Serwisie zobowiązuje się do korzystania z Serwisu oraz udostępnionych Narzędzi zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz w zgodzie z niniejszym Regulaminem.
Użytkownik oraz Użytkownik Posiadający Konto w Serwisie ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za zamieszczone przez siebie materiały z wykorzystaniem Serwisu i dostępnych Narzędzi Serwisu.
Usługodawca nie ma obowiązku sprawdzenia treści użytkownika co do zgodności z prawem lecz będzie reagował na zgłoszenia wskazujące na treści, które mają charakter bezprawny.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia treści bezprawnych lub/i Konta w Serwisie z którego treści bezprawne są udostępniane.
Treści zamieszczane przez Użytkownika oraz Użytkownika zalogowanego nie mogą zawierać treści obscenicznych, pornograficznych lub treści niezgodnych z prawem, danych kontaktowych,
informacji o charakterze reklamowym, kodu HTML, adresów stron WWW.
Użytkownik ma prawo zamieszczać w serwisie treści, których jest właścicielem lub otrzymał zgodę właściciela na ich zamieszczenie.

§ 7 Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkowników niebędących Konsumentami

Usługodawca udostępnia Serwis bezpłatnie i jednocześnie nie gwarantuje ciągłości działania. Zastrzega sobie prawo do usunięcia treści bez podania przyczyny jak i zaprzestania świadczenia Usług.
Usługodawca nie odpowiada za niedostępność usługi oraz nie może być pociągnięty do odpowiedzialności w sytuacji utraty danych czy też utraty zysków związanych z niedostępnością usług świadczonych przez Usługodawcę.
Użytkownik oraz Użytkownik Posiadający Konto w Serwisie są odpowiedzialni za tworzenie własnych kopii bezpieczeństwa powierzonych treści.
Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko za dostarczenie Narzędzi przez Serwis.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i szkody wynikłe z niedozwolonego wykorzystania serwisu,braku możliwości dostępu do Serwisu,przyczyn wynikłych po stronie kontrahentów Usługodawcy, awarii sprzętu, awarii oprogramowania oraz z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika oraz Użytkownika Posiadającego Konto w Serwisie obejmuje jedynie stratę rzeczywistą (damnum emergens), nie obejmuje utraconych korzyści (lucrum cessans).
Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika oraz Użytkownika Posiadającego Konto w Serwisie ograniczona jest do 3 – krotności opłat uiszczonych przez Użytkownika oraz Użytkownik Posiadający Konto w Serwisie za korzystanie z Serwisu w okresie 6 miesięcy poprzedzającym wystąpienie zdarzenia będącego podstawą odpowiedzialności.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej urządzenia końcowego podłączonego do sieci Internet.

§ 8 Reklamacje

Usługodawca przykłada staranność do świadczenia Usług bez wad.
Usługodawca rozpatruje reklamację najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia doręczenia reklamacji.
Brak rozpatrzenia reklamacji w tym terminie oznacza uznanie reklamacji przez Usługodawcę.
Reklamacje obsługiwane są poprzez Panel Administracyjny dla Użytkownika Zalogowanego, lub poprzez email dla Użytkownika.

§ 9 Zakończenie korzystania z Usługi i usunięcie Konta

Użytkownik Posiadający Konto w Serwisie może zakończyć korzystanie z usług poprzez kliknięcie przycisku "Usuń konto" w Panelu Administracyjnym.
Naciśnięcie przycisku "Usuń konto" w Panelu Administracyjnym skutkuje usunięciem konta oraz wszystkich treści powiązanych z kontem zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie.
Następuje bezpowrotne usunięcie danych zgromadzonych w Serwisie przez Użytkownika Posiadającego Konto w Serwisie oraz gromadzonych dla Użytkownika Posiadającego Konto w Serwisie w celu świadczenia usług przez Usługodawce.
Wszystkie funkcje dostępne dla Użytkownika Posiadającego Konto w Serwisie przestają być dostępne wraz z usunięciem Konta w Serwisie.

§ 10 Postanowienia końcowe

Prawem właściwym dla korzystania z Serwisu jest prawo polskie.
Użytkownik oraz Użytkownik Posiadający Konto w Serwisie ma możliwość zapoznania się z regulaminem pod adresem ......
Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez wcześniejszego informowania o tym zamiarze Użytkownika oraz Użytkownika Posiadającego Konto w Serwisie.
W przypadku braku akceptacji Regulaminu przez Użytkownika oraz Użytkownika Posiadającego Konto w Serwisie ma prawo zaprzestać z korzystaniu serwisu na zasadach określonych w § 9.
Polityka plików Cookies stanowią integralną część Regulaminu i ich brzmienie lub działanie może być zmieniane zgodnie z przepisami o zmianach Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Ewentualne spory między Serwisem, a Użytkownikiem,Użytkownika Posiadającego Konto w Serwisie, będącym Konsumentem zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu Serwisu. O przerwie informuje Użytkowników Zalogowanych poprzez Komunikat.
Wszelkie prawa autorskie do Serwisu jak i do Narzędzi udostępnianych przez Serwis, są wyłączną własnością Usługodawcy.
Nie zezwala się na bezprawne wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie Serwisu jak i Narzędzi.
W przypadku bezprawnego wykorzystania części serwisu (kodu, grafiki, mechanizmów, Narzędzi) Usługodawca rości sobie prawo do naliczenia opłat licencyjnych w wysokości trzykrotności opłaty licencyjnej, której wartość wynosi 100000 zł.
Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie Konsumentów, jeśli Użytkownik jest osobą fizyczną, która korzysta z Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego), w szczególności art. 384-3854 Kodeksu cywilnego. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie Konsumentów, przepis ten nie wiąże Konsumenta, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie Konsumentów, przepis ten nie wiąże Konsumenta, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 11 SŁOWNIK

Użytkownik - osoba posiadająca dostęp do serwisu.
Użytkownik Posiadający Konto w Serwisie - osoba, która po rejestracji posiada dostęp do serwisu.
Panel Administracyjny - panel zarządzania usługami dla Użytkownika Zalogowanego.
Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
Komunikaty - informacje niestanowiące informacji handlowej bądź materiałów marketingowych, a niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu.
Konsument – osoba w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Oprogramowania typu Adblock Plus, Flashblock lub podobne – oprogramowanie umożliwiające blokowanie reklam.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem http://webilo.eu wraz z subdomenami udostępniający Narzędzia, prowadzony przez Usługodawcę.
Sieć – sieć telekomunikacyjna w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)
Usługi – usługi świadczone bądź udostępniane przy wykorzystaniu Serwisu - bez jednoczesnej obecności stron, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą Sieci.
Usługodawca - przedsiębiorca świadczący usługę na adresie http://webilo.eu
Użytkownik - osoba, która spełnia wymagania techniczne wymagane by uzyskać dostęp do Serwisu.
Konto w Serwisie - konto umożliwiające zalogowanie się do Serwisu.

§ 11 Pozostałe informacje

Serwis a dokładniej usługi udostępniane przez serwis są usługami darmowymi , nie sa pobierane żadne opłaty.
Webilo.eu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w stosunku do użytkowników, klientów lub innych osób w wyniku przerw w eksploatacji usług.

Zarejestruj się!

Teraz !